Privacyverklaring

Privacyverklaring omtrent inwinnen en verstrekken van persoonlijke informatie

Janet Molewijk, Praktijk voor verlies- en rouwbegeleiding Janet Molewijk gevestigd in Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten. Ik ga zorgvuldig om met de clientgegevens. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke persoonsgegevens er verwerkt worden en waarom.

Uw privacy

Als Praktijk voor Verlies en Rouwbegeleiding Janet Molewijk ben ik (Janet Molewijk) als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wil opnemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en overige aantekeningen die door mij worden gemaakt tijdens de sessies rouwbegeleiding. Hiermee kan ik de voortgang van de begeleiding vastleggen en bewaken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en gegevens die ik – uitsluitend na uw expliciete schriftelijke toestemming- heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts of andere behandelaars.
Ik heb de wettelijke plicht -en u mag van mij verwachten- dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Hiertoe heb ik onder andere passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als therapeut gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet (schriftelijk) uw toestemming vragen. U kunt mij -uitsluitend schriftelijk- verzoeken om uw dossier in te zien, aan te passen of te vernietigen.

Ik vraag altijd uw schriftelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en vast te leggen. U kunt te allen tijde deze toestemming weer (schriftelijk) intrekken. Mogelijk betekent dat, dat u geen gebruik meer van mijn diensten kan maken. Uw persoonsgegevens worden door mij up-to date gehouden en eventueel aangevuld en/of gecorrigeerd waar nodig. Hiertoe zal ik u periodiek vragen of deze gegevens nog correct zijn.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en pas nadat u hier expliciete schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Indien er sprake is van langdurige vakantie, langdurige ziekte of overlijden van Janet Molewijk, treedt Erik te Loo, Praktijk Uitzicht te Lochem, op als diens waarnemer. Praktijk Uitzicht/Erik te Loo zal daartoe de beschikking krijgen over de clientendossiers en zal -uitsluitend na overleg met de betrokken client(e)- de rouwbegeleiding voortzetten.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie.

 

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
 • NAW-gegevens verzekerde (Naam, Adres, Woonplaats)
 • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
 • Datum behandeling (bij periodieke factuurdatum van elke behandeling)
 • Omschrijving behandeling: Overige Psychosociale Therapie (code 24504) (Rouwtherapie)
 • Kosten van de behandeling

 

Via het contactformulier op mijn website verzamel ik de volgende gegevens van u:
 • Uw naam
 • Uw emailadres
 • Het onderwerp waarover u mij wilt spreken
 • Indien u dat hebt ingevuld: een korte beschrijving van uw vraag.
Deze gegevens (uit het contactformulier) gebruik ik om contact met u te kunnen opnemen voor het maken van een eerste afspraak. Deze gegevens zal ik vervolgens opnemen in uw dossier danwel uiterlijk binnen 4 weken uit mijn mailbox verwijderen indien er geen traject rouwbegeleiding wordt gestart.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 september 2019, Zutphen.

Janet Molewijk
info@verlies-en-rouwbegeleiding.nl
06-40527878