Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Praktijk voor verlies- en rouwbegeleiding Janet Molewijk

De therapeut is gehouden te handelen conform de NFG-criteria voor (psychosociaal-)therapeuten

In de behandelovereenkomst en het intakeformulier worden persoonsgegevens, klachten, hulpvraag en andere relevante noodzakelijke informatie opgenomen.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van het begeleidingstraject.

De cliënt verplicht zich middels de behandelovereenkomst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De behandelend therapeut (of diens waarnemer) heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van de client en betracht de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) ten aanzien van die gegevens (tenzij de cliënt heeft verklaard daar geen bezwaar tegen te maken).

De therapeut is gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Cliënt heeft het recht tot inzage in het dossier.

De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan, dan wel medische of andere voor de therapie belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

De client verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht. De betalingsvoorwaarden gelden verder zoals vermeld in het behandelplan.

De therapeut verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een (huis)-arts, indien diens behandeling niet geëigend of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Indien de client de voortzetting van de overeenkomst niet langer nodig acht, kan hij of zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de client tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de client op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin client te kennen geeft dat hij of zij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, de behandeling heeft beëindigd.

De therapeut kan de behandelovereenkomst eenzijdig, met onderbouwing, beëindigen wanneer redelijkerwijs niet van de therapeut kan worden verwacht dat zij de overeenkomst nog verder voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen, totdat de client een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft gesloten.

—————————————————————————————————————-
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 19 september 2019, Zutphen.

Janet Molewijk
info@verlies-en-rouwbegeleiding.nl
06-40527878